GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM PROJECT F

Project F B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk in enkelvoud: ‘Project F) hebben een trendsettend social commerce platform ontwikkeld. Dit bestaat uit een mobiele applicatie, de website www.frendz.nl en/of andere websites en media (hierna tezamen in enkelvoud: ‘Platform’). Project F verleent onder meer diensten met betrekking tot het zoeken, vinden, kopen en betalen van fashion producten bij al dan niet op het Platform aangesloten verkopers. Naast het afnemen van deze diensten kun je onder meer afbeeldingen van fashion producten opslaan, liken, delen en gebruiken voor je eigen collecties en moodboards. Alle diensten en (overige) gebruiksmogelijkheden van Project F vallen onder het begrip ‘Platform’.

Het Platform is eigendom van Project F en wordt door of via haar beheerd. Dit zijn onze gegevens:

Hoofdkantoor Houten
Hoofdveste 10
3992 DG Houten

Hoofdkantoor Diemen
Diemermere 1
1112 TA Diemen

KvK-nummer: 67282970
BTW-nummer: NL856911604B01
E-mailadres: hallo@frendz.nl

Aanvaarding Gebruiksvoorwaarden

Van de overeenkomst tussen jou en Project F met betrekking tot enig gebruik van het Platform, maken deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Gebruiksvoorwaarden') onlosmakelijk onderdeel uit. Lees de Gebruiksvoorwaarden daarom zorgvuldig door voordat je het Platform gaat gebruiken.

Als je het Platform op enige manier gebruikt, geef je aan de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ga je daarmee akkoord. Als je niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Project F je om geen gebruik te maken van het Platform.

Onder het ‘gebruik’ van het Platform vallen behalve het zoeken, vinden, kopen en betalen van fashion (gerelateerde) producten via het Platform, ook het op enige manier gebruiken van je account en het uploaden van enige content. Onder ‘content’ valt onder meer, maar niet uitsluitend, teksten, zoals reviews met betrekking tot fashion producten, reacties op andere gebruikers en (chat)gesprekken, software, gegevens, bestanden, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, eigen collecties en/of moodboards, databanken, koppelingen, codes, interactieve elementen, logo’s, namen, merken en alle andere materialen en media, inclusief de inhoud daarvan, die je op enige manier via het Platform ter beschikking stelt (hierna: ‘Gebruikerscontent’).

Aanmaken account

Je kunt een persoonlijk account aanmaken via het Platform. Binnen je eigen account kun je een profiel aanmaken, je (persoons)gegevens invullen en wijzigen en Gebruikerscontent uploaden. Het aanmaken en gebruik van een account zijn gratis.

Informatie van Project F

Hoewel Project F probeert actuele, betrouwbare, correcte en volledige informatie aan te bieden op het Platform, kan Project F niet garanderen dat daarvan altijd sprake is. Aan de op of via het Platform gepresenteerde informatie kun je dan ook geen rechten ontlenen. Dit komt doordat vrijwel alle informatie afkomstig is van jouzelf door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen dan wel van verkopers doordat zij afbeeldingen van producten en andere productinformatie ter beschikking stellen op het Platform.

Bij twijfel over de actualiteit, betrouwbaarheid, correctheid en/of volledigheid van informatie op het Platform, kun je contact opnemen met Project F via hallo@frendz.nl.

Producten kopen – consumentenrechten
Project F is geen partij bij de koopovereenkomst

Als je een of meerdere producten koopt via het Platform, ontstaat er een koopovereenkomst tussen jou en een of meerdere verkopers. Hoewel je producten kunt bekijken, zoeken, kiezen en betalen binnen de digitale omgeving van Project F, wordt Project F zelf nooit partij bij een koopovereenkomst. Project F heeft daarin slechts een faciliterende rol.

Toepasselijkheid (algemene) aankoop- of verkoopvoorwaarden van de verkopers

Op alle aanbiedingen en aankopen via het Platform zijn de (algemene) aankoop- of verkoopvoorwaarden van de verkopers van toepassing. Deze voldoen, althans behoren te voldoen, aan de bepalingen uit onder meer het Burgerlijk Wetboek. Als je een beroep wilt doen op je rechten na aanschaf van een of meerdere producten, moet je je wenden tot de betreffende verkoper(s). In het hierna volgende geeft Project F aan wat jouw rechten in het algemeen zijn.

Informatieverplichtingen van de verkopers

Iedere verkoper moet in ieder geval de volgende informatie verstrekken: (i) de voornaamste kenmerken van de producten die hij aanbiedt; (ii) zijn naam; (iii) zijn bezoekadres; alleen een postadres is onvoldoende; (iv) als verkoper werkt met een andere tussenpersoon dan Project F, moet de tussenpersoon zijn eigen naam en bezoekadres vermelden. Ook moet de tussenpersoon naam en bezoekadres van de onderneming voor wie hij verkoopt vermelden; (v) de totale prijs van de producten die verkoper aanbiedt inclusief btw; (vi) als er aparte kosten worden berekend voor communicatie met verkoper, moet verkoper informatie geven over de hoogte van deze kosten; (vii) de manier van betalen, leveren of uitvoeren; (viii) hoe snel verkoper levert; (ix) hoe verkoper met klachten omgaat en/of (x) de hoogte van verzend- en/of retourkosten.

Recht op ontbinding (herroepingsrecht) van de consument – bedenktijd - retourtermijn

Als je een consument bent, heb je het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen zijn verstreken na de dag waarop je (i) het product hebt ontvangen; (ii) het laatste product hebt ontvangen als je in één keer meerdere producten hebt besteld bij dezelfde verkoper die afzonderlijk worden geleverd; (iii) de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen als de levering van het product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of (iv) het eerste product hebt ontvangen als sprake is van een overeenkomst die als doel heeft om regelmatig producten te leveren gedurende een bepaalde periode. Voorgaande geldt evenzeer als je iemand anders – maar niet de vervoerder – hebt aangewezen om de producten te kopen c.q. te ontvangen. De hiervoor genoemde termijn is minimaal 14 dagen, maar de verkoper is vrij om deze termijn te verlengen.

Uitoefenen ontbinding (herroepingsrecht) door de consument

Je kunt het recht van ontbinding uitoefenen door binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen binnen je eigen profiel aan te geven dat je een product wilt retourneren. Dit kun je doen onder op de pagina ‘mijn orders’. Het kun je per besteld artikel op de ‘retour’ knop drukken. Kun je geen retouraanvraag starten, maar is je recht van ontbinding nog binnen het door de verkoper aangegeven termijn, stuur dan een e-mail naar hallo@frendz.nl. Daar helpen we je graag verder.

Vergoedingen na ontbinding aan de consument

De verkoper moet na ontbinding van de overeenkomst direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de melding in je profiel, alle van jou ontvangen betalingen vergoeden, inclusief alle leveringskosten.

Soort betaalmiddel

De vergoeding die Project F aan jou betaalt na ontbinding moet met hetzelfde betaalmiddel worden uitgevoerd als dat is gebruikt bij de aanschaf van de producten. Dit houdt in dat Project F je niet zomaar een tegoedbon mag geven. Dit is anders als je uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel, zoals een tegoedbon, hebt ingestemd. Je hoeft hiervoor ook geen extra kosten te betalen.

Terugsturen producten door consument na ontbinding (herroepingsrecht)

Tenzij de verkoper aanbiedt de geleverde producten zelf af te halen na de ontbinding, moet je direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de melding in je profiel, de ontvangen producten terugsturen aan de verkoper, aan de verkoper overhandigen c.q. aan iemand die door verkoper is gemachtigd om de producten te ontvangen.

Aansprakelijkheid van de consument na ontbinding (herroepingsrecht)

Je bent in principe slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als bijvoorbeeld het openen of gebruiken van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als de verkoper heeft nagelaten om informatie over het recht van ontbinding te verstrekken.

Contact met Project F

De informatieverplichtingen van de verkoper en de daarmee samenhangende rechten zijn bedoeld om je zo goed mogelijk te beschermen. Als je niet tevreden bent over de informatie die Project F en/of de betreffende verkoper (s) over je rechten (heeft/hebben) verstrekt, kun je contact met ons opnemen via hallo@frendz.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Levering producten

Nadat je een bestelling hebt gedaan via het Platform, geeft Project F de bestelling door aan de betreffende verkoper. De verkoper verwerkt jouw bestelling en zal de producten aan je (laten) leveren.

Uitsluiting aansprakelijkheid Project F

Project F is niet aansprakelijk als je enige schade lijdt als de verkoper de koopovereenkomst niet (correct) nakomt. Project F zal zich echter wel inspannen om eventuele problemen met de bestelling op te lossen. Indien nodig, zal Project F contact opnemen met de verkoper.

FashionCoins

Project F B.V. erkent een binnen het platform geldig betaalmiddel genaamd FashionCoins, welke in de vorm van spaarpunten op het platform uitgekeerd kunnen worden.

Deze spaarpunten worden naar inzicht van Project F B.V. uitgekeerd om het gebruik van het platform te bevorderen. Aan het uitkeren van FashionCoins zijn voor de consument geen rechten verbonden, anders dan:

  • De uitgekeerde spaarpunten in jaar X blijven geldig tot 31 januari van jaar X+1
  • Het vervallen van de spaarpunten zal duidelijk en tenminste 1 maand van te voren worden aangekondigd

Bij vermoeden van fraude kan Project F B.V. de usercard waar de FashionCoins op beschikbaar zijn gemaakt blokkeren en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten. Bij onrechtmatige uitkering van FashionCoins door een technisch mankement dan wel vermoeden van fraude kan Project F de spaarpunten invorderen.

Project F B.V. behoudt zich het recht om de voorwaarden van toepassing op de spaarpunten ten alle tijde te kunnen wijzigen.

Het programma rondom FashionCoins kan te allen tijde door Project F B.V. worden gewijzigd of beëindigd. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via het platform worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 3 maanden na beëindiging geldig, of tot 31 januari van het volgende jaar, afhankelijk van welke datum eerder is. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

Jouw verplichtingen

Je staat er voor in dat je bevoegd bent om het Platform te gebruiken en dat je je in alle opzichten zult opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht. Dit betekent dat je je onder meer houdt aan en handelt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt het Platform op eigen risico. Dit houdt in dat je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor enig gebruik van het Platform en de juistheid van de door jou verstrekte (persoons)gegevens. Ook sta je er voor in dat je volledig bevoegd bent tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Gebruikerscontent.

Je stemt ermee in dat je (i) je account alleen voor jezelf gebruikt en (ii) het Platform niet-commercieel gebruikt voor zover dit gebruik is toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een (andere) overeenkomst met Project F en/of de toepasselijke wet- of regelgeving. Je mag in geen geval commerciële Gebruikerscontent plaatsen op het Platform. Ook mag je in geen geval beledigende, haatdragende, kwetsende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Gebruikerscontent plaatsen. Je mag het Platform ook niet gebruiken voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten. Als je dit wel doet heeft Project F het recht om je account op non-actief te zetten, te blokkeren, te verwijderen of (informatie uit) je account over te dragen aan de bevoegde (opsporings)autoriteiten. Dit laatste kan Project F doen als je bijvoorbeeld iemand anders bedreigt via het Platform.

Overdracht rechten Gebruikerscontent

Door het via de het Platform ter beschikking stellen van Gebruikerscontent, draag je, hierbij alle rechten van intellectuele eigendom op de Gebruikerscontent over aan Project F, al dan niet bij voorbaat. Project F is voor deze overdracht aan jou geen vergoeding verschuldigd. Als er enig recht niet overdraagbaar mocht zijn of als de overdracht om een andere reden niet slaagt, verleen je hierbij aan Project F een onopzegbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, exclusieve en wereldwijde licentie.

Onder ‘rechten van intellectuele eigendom’ in de Gebruiksvoorwaarden vallen alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Platform, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, rechten op domeinnamen alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor, inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, en alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten of goodwill.

Je staat ervoor in dat je volledig rechthebbende bent op de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Gebruikerscontent en dat je gerechtigd bent tot de overdracht van rechten van intellectuele eigendom of het verlenen van de hiervoor bedoelde licentie aan Project F.

De diensten van Project F zijn alleen toegankelijk voor jou als minderjarige indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s). Als je minderjarig bent, geven jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s) hierbij, voor zover dat mogelijk is, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom op de Gebruikerscontent of voor het verlenen van de licentie, zoals hiervoor bedoeld.

Verder sta je ervoor in dat de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of (anderszins) onrechtmatig is tegenover Project F en/of derden.

Gelet op de hiervoor bedoelde overdracht of licentie, kan Project F alle Gebruikerscontent altijd gebruiken voor marketingdoeleinden. Onder ‘marketingdoeleinden’ valt onder meer maar niet beperkt tot reclame op het Platform, reclame buiten het Platform, prijsvragen en suggesties voor andere gebruikers.

Rechten Platformcontent

Het Platform alsmede alle via het Platform door Project F ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, software, gegevens, bestanden, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, databanken, koppelingen, codes, interactieve elementen, logo’s, namen, merken en alle andere materialen en media, inclusief de inhoud daarvan, zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom die berusten bij Project F en/of derden, zoals de verkopers (hierna tezamen: ‘Platformcontent’).

Je mag de Platformcontent geheel of gedeeltelijk openbaar maken of verveelvoudigen op het Platform zelf en/of via sociale media. Zo zit er onder andere een sharebutton op iedere collectie en moodboard waarmee je vervolgens, net als je vrienden, deze collecties en moodboards kunt delen op bijvoorbeeld Facebook. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content. Je mag de Platformcontent niet voor commerciële doeleinden (doen) gebruiken. Zie ook onder het kopje ‘Jouw verplichtingen’. Mocht je dat wel doen, dan maak je inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Project F of de betreffende rechthebbende(n), waardoor schade wordt of kan worden berokkend aan, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Project F en/of derden.

In het geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Project F en/of derden, behoudt Project F zich het recht voor om alle hierdoor door Project F en/of derden geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Aansprakelijkheid

Project F is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) (het gebruik van) een of meerdere door jou aangeschafte producten; (b) enig gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van het Platform en/of de inhoud daarvan; (c) enig gebruik of de onmogelijkheid van gebruik en/of de inhoud van de het Platform die op enige manier, in het bijzonder door middel van hyperlinks, embedded links, metatags of andere links met het Platform zijn verbonden; (d) (de inhoud van de) diensten of informatie van derden die op enige wijze via het Platform (kunnen) worden aangeboden; (e) de Platformcontent; (f) de Gebruikerscontent; (g) het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het niet afleveren of vertraging bij het afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en/of overbrenging van virussen; (h) enig (ander) handelen of nalaten van jou als gebruiker ter zake van het Platform.

Geen garanties

Project F geeft geen garanties met betrekking tot (i) (het gebruik van) de door jou aangeschafte producten; (ii) (de inhoud van) de Gebruikerscontent; (iii) (de inhoud van) de Platformcontent; (iv) (de werking van) het Platform zelf.

Project F streeft naar een goedwerkend, veilig en toegankelijk (ICT) systeem voor het Platform, zodat het Platform continu beschikbaar zal zijn. Project F geeft echter geen garanties dat je altijd op een goede gebruik kunt maken van het Platform of dat het Platform altijd toegankelijk is. Dit komt doordat het Platform naar haar aard niet (volledig) storingsvrij, veilig of toegankelijk is. Voor zover storingen en veiligheidsproblemen niet aan derden zijn te wijten, zal Project F er alles aan doen wat redelijkerwijs nodig om deze zo spoedig mogelijk op te heffen. Verder moet Project F het Platform (laten) onderhouden en beheren, waardoor het Platform niet altijd (volledig) toegankelijk zal zijn.

Project F heeft op ieder moment het recht om in verband met onderhoud, beheer, storingen en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) het Platform onmiddellijk te blokkeren of jouw gebruik van het Platform te beperken.

Links naar derde partijen

Het Platform bevat links naar andere websites, platforms of servers die niet beheerd worden door Project F. Project F is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor (de inhoud van) andere websites, platforms of servers. Project F geeft ook geen garanties ten aanzien daarvan. Wees erop bedacht dat websites, platforms of servers waarmee je verbinding maakt via het Platform (algemene) voorwaarden kunnen bevatten die afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Project F. Daarom adviseert Project F om altijd de (algemene) voorwaarden van andere websites, platforms of servers te lezen.

Vrijwaring

Je vrijwaart Project F of enige derden voor alle directe en indirecte schade als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, waaronder inbreuken op rechten van intellectuele eigendom van Project F en/of derden, of die op een andere manier verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van het Platform al dan niet als gevolg van het aanschaffen van een of meerdere producten. De vrijwaring heeft betrekking op alle geleden en te lijden schade en kosten, waaronder de (buiten)gerechtelijke kosten, die Project F in verband met een dergelijke aanspraak heeft of maakt.

Wijzigen Platform

Project F kan het Platform of delen daarvan altijd wijzigen. Ook kan Project F op elk moment haar diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Wijzigen Gebruiksvoorwaarden

Project F behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen. De actuele Gebruiksvoorwaarden zijn via het Platform van Project F te vinden. Na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden zal Project F jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Als je het gebruik van het Platform voortzet na aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden, word je geacht deze aanpassingen onherroepelijk te hebben aanvaard. Project F raadt je daarom aan om de Gebruiksvoorwaarden via de het Platform regelmatig te raadplegen.

Schenden Gebruiksvoorwaarden e.d.

Als Project F aanwijzingen krijgt of wetenschap heeft van een (mogelijke) inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden, het privacy en cookie statement en/of toepasselijke wet- of regelgeving, kan Project F de door jou geplaatste Gebruikerscontent verwijderen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken de toegang of jouw account tot het Platform blokkeren of beëindigen.

Omdat Project F het erg belangrijk vindt dat alle gebruikers het naar hun zin hebben op het Platform ben je verplicht je aan onze Gebruiksvoorwaarden te houden. Als je je niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden, het privacy en cookie statement en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt Project F zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Notice and take down

Als je beledigende inhoud, illegale of inbreukmakende Platform- en/of Gebruikerscontent of andere problemen tegenkomt, kun je die melden door de optie ‘rapporteren’ te gebruiken. Je kunt je problemen ook melden via hallo@frendz.nl.

Als wij daartoe aanleiding zien, zullen we zo adequaat mogelijk onze notice and take down procedure in werking stellen. Dit betekent dat wij de informatie waarover je een melding doet zullen onderzoeken en zo nodig zullen verwijderen van het Platform. Klachten over oplichting en andere onrechtmatige of strafbare gedragingen, kun je melden via hallo@frendz.nl. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het Platform zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Privacy en cookie statement

Project F verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy- en cookie statement dat je hier kunt vinden. Als je op enige manier gebruik maakt van het Platform, is het privacy en cookie statement van toepassing. Daarom raadt Project F je aan om dit goed te lezen.

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan, worden je persoonsgegevens, behalve je foto, voornaam en gebruikersnaam die zichtbaar zijn voor andere gebruikers, afgeschermd door Project F. Jouw reactie op aanbiedingen en eventuele (chat)berichten tussen jou en verkoper worden via de servers van Project F verzonden.

Project F kan in het kader van de maatregelen zoals genoemd onder de kopjes ‘Schenden Gebruiksvoorwaarden’ en ‘Notice and take down’ jouw persoonsgegevens (verder) verwerken. Als wij daartoe aanleiding zien, kan Project F binnen de grenzen van de wet jouw persoonsgegevens of van andere betrokkenen doorgeven aan bijvoorbeeld de politie of andere bevoegde instanties.

Klachtenregeling

Klachten over onze diensten kun je indienen door een e-mail te sturen naar hallo@frendz.nl. Klachten moet je melden binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in onze dienstverlening hebt geconstateerd, op straffe van verval van dit recht. Een termijn van 2 maanden na het constateren van het gebrek is in ieder geval tijdig. Klachten moeten volledig en duidelijk worden omschreven.

Wij zullen ernaar streven om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Als dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Project F, waarvan de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van Project F een integraal onderdeel uitmaken, is van kracht zolang je het Platform gebruikt. Je kunt je gebruik van het Platform echter op elk moment beëindigen. Ook kun je op elk moment je account verwijderen. Dat kun doen door per e-mail een verzoek tot het verwijderen van je account te sturen naar hallo@frendz.nl.

Als je toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van je verplichtingen onder deze overeenkomst, zal Project F je een ingebrekestelling sturen indien dit (wettelijk) vereist is. Als je nalaat om binnen een redelijke termijn, zoals genoemd in de ingebrekestelling, alsnog aan je verplichtingen te voldoen, heeft Project F het recht om de overeenkomst daarna onmiddellijk te ontbinden. Als zonder meer vaststaat dat je niet meer aan je verplichtingen kunt of wilt voldoen, kan Project F de ingebrekestelling achterwege laten en de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst op voorgaande gronden laat onverlet dat Project F het recht heeft en houdt om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Indien de overeenkomst is beëindigd, om welke reden dan ook, moet je elk gebruik van het Platform staken en gestaakt houden. Project F zal je account inclusief je persoonsgegevens in dat geval ook (aantoonbaar) verwijderen binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst, tenzij we jouw account en persoonsgegevens langer noodzakelijk zijn om te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van (onderzoek naar) misbruik van het Platform. Informatie die niet meer herleidbaar is tot jou als individu kan Project F nog wel gebruiken voor statistische doeleinden, zoals trendrapporten. In ons privacy en cookie statement staat dit verder uitgelegd. Klik hier.

De bepalingen over aansprakelijkheid, rechten van intellectuele eigendom, vrijwaringen, garanties, privacy en cookies, het toepasselijke recht en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Overige bepalingen

Is of worden een of meer van de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Project F geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Project F het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Project F vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Gebruiksvoorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van Project F, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Het door jou of Project F niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

Project F is op elk moment gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van Project F alsmede alle (overige) overeenkomsten met jou over te dragen aan derden. Je zult hierover zo goed mogelijk worden geïnformeerd.

Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door jou of Project F zijn bevestigd.

Op alle uit de overeenkomst tussen jou en Project F - waarvan de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van Project F onlosmakelijk onderdeel uitmaken - voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle daarop betrekking hebbende geschillen tussen de jou en Project F zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

© Project F 2016